کرامت انسان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی شده که در قانون اساسی ایران چقدر به کرامت انسان پرداخته شده است