قرآنی ترجمه ومفاهیم (جلد3)
29 بازدید
ناشر: موسسه اسلام فهمی هند، موسسه التنزیل پاکستان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : اردو
آموزش ترجمه ومفاهیم قرآن کریم با استفاده از کلماتی که در قرآن زیاد تکراد شده اند واز این لحاظ با آموزش هزار دریست کلمات با هشتاد وشش در صد از کلمات قرآن کریم آشنا خواهیم شد.