تاریخ تشیع و عوامل پیدائش آن
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
در این کتاب اصل واساس تشیع بررسی شده است واین که تشیع از کی شروع شد واولین شیعه کی ها بودند وآیا تشیع در زمان پیامبر اکرم ص بوده است یا بعد از ایشان پدید امده است.