شباهت ها وتفاوت های امت اسلامی با امت بنی اسرائیل
41 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی ص العالمیه
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : وفا حیدر خان
برای عبرت گرفتن واستفاده از تجربیت گذشتگان شباهت ها وتفاوت های این دو امت بررسی شده است