پیوند قرآن واهل بیت ع از دیدگاه قرآن وسنت پیامبر ص
42 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی ص العالمیه
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد حسن زیدی
قران وسنت پیامبر ص که مورد قبول همه فرقه های اسلامی است مبنای کار در این تحقیق قرار داده شده است تا پیوند انکار ناپذیر قران واهلبیت ع ثابت گردد