ترجمه کتاب حکمت نامه لقمان (محمدی ری شهری) به زبان اردو
40 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی ص العالمیه
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد میثم زیدی
ترجمه کتاب مزبور است