ترجمه کتاب تفسیر سوره حجرات (آیت ا... معرفت) به زبان اردو
41 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی ص العالمیه
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سید منهال حیدر زیدی
ترجمه کتاب مزبور می باشد