ترجمه کتاب سرنوشت از دیدگاه علم وفلسفه (آیت ا... جعفر سبحانی) به زبان اردو
37 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی ص العالمیه
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سید سلیم مرتضی
ترجمه کتاب فوق است