ترجمه وتلخیص کتاب نقد شبهات پیرامون قرآن کریم (آیه ا.. معرفت) به زبان اردو
40 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی ص العالمیه
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سجاد حیدر صفوی
ترجمه کتاب فوق است