ترجمه کتاب تفسیر قرآن مهر سوره یوسف ع به زبان اردو
39 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی ص العالمیه
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سید منهال حیدر زیدی
ترجمه کتاب فوق است